Ouderbijdrage/Eigen bijdrage jeugdwet

In de AWBZ is er nooit een eigen bijdrage geweest voor zorg aan kinderen. Dat verandert in de Jeugdwet. Met ingang van 1 januari 2015 wordt er een ouderbijdrage gevraagd bij zowel logeren/vakantieopvang als bij begeleiding groep/dagbesteding. Het CAK voert voor gemeenten de vaststelling en de inning van de ouderbijdragen uit.

Dit staat in een onlangs verschenen factsheet van de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS, en de VNG. Daarin staat ook dat er op twee soorten van zorg een ouderbijdrage zal worden geheven:

  1. Zorg toegekend in etmalen met zorg buitenshuis, overdag én ’s nachts, in een accommodatie van een zorgverlener of bij een pleeggezin. Er kunnen maximaal 7 etmalen per week worden toegekend, een volledige week. Hieronder valt het kortdurend verblijf: logeren en vakantieopvang.
  2. Zorg toegekend in dagdelen met zorg buitenshuis, alleen overdag. Een dagdeel is een ochtend, een middag en/of een avond. Er kunnen maximaal 10 dagdelen per week worden toegekend, een volledig weekprogramma. Hieronder valt dagbesteding, toegekend wanneer het kind niet naar school gaat.

De ouderbijdrage geldt ook voor kortdurend verblijf en dagbesteding die ouders van budgethouders inkopen. Gevolg is dat ouders van minderjarige budgethouders deze ouderbijdrage dus ook moeten betalen.

Bron Per Saldo.

De factsheet met onder andere de bedragen vindt u hier.