Inclusie

Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet.

Ieder kind, volwassenen heeft het recht om mee te kunnen doen, op je eigen manier en tempo jezelf kunnen ontwikkelen.

Ook met een beperking moet het mogelijk worden om  op je eigen manier te kunnen participeren in de maatschappij!

Maar,
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons”
FoodValley en onderwijs:

Kinderen gewoon zo op reguliere onderwijs (passend onderwijs of BSO ) te zetten met een beetje extra hulp ben je er nog niet.
Samen zullen we moeten gaan onderzoeken hoe we inclusief onderwijs vorm kunnen gaan geven.
Ga eens op bezoek op een reguliere school en daarna ook op speciaal onderwijs, je merkt al heel snel dat het pedagogisch klimaat op dit moment nog heel anders is.
De bel gaat de pauze is voorbij, op regulier rennen ze dwars door elkaar, bijna over elkaar naar binnen, op speciaal onderwijs staan ze netjes 2 aan 2 in de rij en lopen rustig naar binnen.
Geen geschreeuw naar elkaar want ze weten dat hun klasgenootje daar heel veel last van kan hebben, ze houden rekening met elkaar.

Is ‘samen’ leren onmogelijk ?
NEE, mijn eigen 2 zonen zitten op speciaal onderwijs (VSO Havo)) en volgen daarbinnen ook regulier onderwijs, bv de lessen waar een vakdocent voor nodig is.
Hier hebben we bewust naar toe gewerkt op hun tempo.

Stap voor stap worden ze voorbereid op de vervolgopleiding (HBO), maar wel in een veilige omgeving waar ze steeds op terug kunnen vallen, je gooit kinderen niet onvoorbereid zomaar het diepe in.

Immers alleen in veiligheid is ontwikkeling mogelijk.

Inclusief onderwijs kun je niet forceren daar moet aan gebouwd worden.

Erica

 

Project: Jeugdhulp doen we samen

Cliëntenparticipatie

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. Voor een succesvolle uitvoering is het betrekken van de ‘mensen om wie het gaat’ bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid van groot belang. De lokale en regionale participatie van jongeren en ouders is nog niet overal goed van de grond gekomen.

In het kader van ‘Jeugdhulp doen we samen’ wordt tot 1 oktober 2018 in vier regio’s nader gekeken naar de ervaringen met cliëntenparticipatie. Wat gaat goed, wat kan beter en vooral hoe kan het beter? In het kader hiervan vragen we jongeren en ouders uit deze regio’s (Zuid-Holland-Zuid, Brabant Zuid-Oost, Food Valley en IJsselland) om een vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan gebruiken we om gemeenten en regio’s handvatten te bieden voor het versterken van cliëntenparticipatie.

Online enquête: www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/clientenparticipatie

Ook interviewen wij een aantal ouders en jongeren per Food Valley gemeente, lees gauw verder.

Praat mee over de zorg voor de jeugd. Over het beleid en over de uitvoering, met beleidsmakers en professionals. Wat gaat er goed, wat kan er beter?

In de regio FoodValley voeren we het project Jeugdhulp doen we samen uit. Een project over betrokkenheid van jongeren en ouders bij de zorg voor de jeugd. Zie meer informatie https://www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/

De regio Foodvalley bestaat uit de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Voor dit project zoeken we jongeren en/of ouders voor een interview over betrokkenheid bij beleid en uitvoering:

  • Welke onderwerpen vind je belangrijk?
  • Over welke zaken wil je meepraten?
  • Op welke manier wil je betrokken worden? ect.


Jongeren
worden geïnterviewd door Sjoerd Wiersma. Aanmelden via sjoerd@project-jongerennetwerk.nl Hij is projectleider van het JongerenNetwerk https://www.project-jongerennetwerk.nl/

Ouders worden geïnterviewd door Erica Everdingen. Aanmelden via erica@maatjeswerkautisme.nl Zij is moeder, ervaringsdeskundig en initiator van Maatjeswerk Autisme in Barneveld http://www.maatjeswerkautisme.nl/

Het is niet zo dat als jij als ouder mee wil doen dat dit automatische betekent dat je zoon/dochter ook mee moet doen, mag wel.
Heb je vragen: mail of bel mij 06 372 27 775

 

Opinie: Juiste ambtenaren bleven buiten beeld

BARNEVELD Iedereen zat fout in de voorbereidingen van de afgrijselijk misgelopen invoering van het leerlingenvervoer in augustus vorig jaar. Alle flaters zijn in feite terug te leiden tot één partij: de Regio FoodValley. Die beloofde vorige week beterschap. Maar is die club nog wel geloofwaardig? Ondertussen zwijgen de meeste politieke partijen in de acht betrokken gemeenten.

 

Jannes Bijlsma

Het ging namelijk wel héél erg mis, blijkt uit het rapport van het onafhankelijk onderzoeksbureau AT Osborne. De centrale vraag die de onderzoekers daarin beantwoorden, luidde: ‘Wat is er verkeerd gegaan bij het, volgens het bestek, invoeren van het leerlingenvervoer in de Regio FoodValley en waar komt dit door?’ Vooral het bijzinnetje ‘volgens het bestek’ is interessant; het leidt namelijk de focus van de onderzoekers enigszins af van wat er voorafging aan het opstellen van het bestek voor de verschillende aanbestedingen van zowel de regiecentrale als de taxibedrijven. Want schortte het niet juist aan dat bestek? Liep het daardoor misschien (mede) uit de hand? En wie zaten er eigenlijk aan de bestuurlijke knoppen?

PORTEFEUILLE MOBILITEIT De ‘regering’ van de Regio FoodValley wordt gevormd door het regiobestuur, bestaande uit wethouders en burgemeesters uit de verschillende gemeenten. Barneveld vaardigt hiervoor wethouder Aart de Kruijff (SGP) af. Zijn portefeuilles: ruimtelijke ordening, wonen en – inderdaad – mobiliteit. Dat regiobestuur besloot drie jaar geleden dat er een ‘stuurgroep basismobiliteit’ binnen FoodValley moest komen die besluiten over mobiliteit voorbereidt. Namens Barneveld nam wethouder Hans van Daalen (ChristenUnie) daar zitting in. De stuurgroep meende in juni 2015 dat het vervoer per 2017 anders moest worden geregeld. Aanleiding hiervoor was dat de provinciale Regiotaxi Gelderland ging verdwijnen. Voortaan zou Valleihopper dat WMO-vervoer verzorgen, onder regie van FoodValley. Uit het oogpunt van ‘efficiency’ voegde de stuurgroep daar het leerlingenvervoer aan toe, tot dan toe een gemeentelijke taak. Zo konden busjes die ‘s ochtends eerst voor het leerlingenvervoer worden ingezet, worden gebruikt voor WMO-vervoer als de scholieren eenmaal op school zijn afgeleverd.

Van Daalen en co besloten verder tot het invoeren van een ‘regiemodel’: niet de taxibedrijven maar een speciale regiecentrale zou de rittenplanning op zich nemen. Een ingrijpend besluit. Het systeem van één taxibedrijf dat zowel de planning als het vervoer op zich nam, en dat op zich goed liep, zou verdwijnen. Maar er was ook best wat te zeggen voor het combineren van de ‘vervoersstromen’. Het nieuwe systeem voorzag tevens in drie taxibedrijven in plaats van één. Ook dat besluit is te volgen; als een taxibedrijf failliet gaat kunnen de twee andere het vervoer overnemen. De keuze voor een regiecentrale is hierdoor ook steekhoudend; die heeft zo het best goed zicht op welk busje wanneer beschikbaar is.

De stuurgroep stelde een projectleider, een ambtelijke werkgroep en externe adviseurs aan om de aanbestedingen voor de regiecentrale en de taxibedrijven op te stellen. Die werden gecontracteerd en men kon aan de slag met de voorbereidingen van de invoering van het nieuwe regionale systeem. Daarin ging het echter faliekant mis. Regiecentrale, gemeenten, taxibedrijven; meer dan eens lagen ze met elkaar overhoop. Gegevens van ritten en kinderen werden niet, niet op tijd of foutief aangeleverd, softwaresystemen plotseling vernieuwd, kortom: dit kon niet goed gaan.

FEITENOVERZICHT Alle partijen hadden fouten gemaakt op dit dossier, concludeerde onderzoeksbureau AT Osborne: de nieuwe regiecentrale, de ingehuurde taxibedrijven en de gemeenten. En ja, ook de Regio FoodValley had zijn aandeel in het fiasco, als opdrachtgever van het vervoer. Keurig volgens opdracht van de Regio FoodValley, zoomden de onderzoekers vooral in op de uitvoering van de gemaakte plannen. Hun feitenoverzicht begint niet eerder dan februari 2017. Wat zich tussen juni 2015 en toen precies voordeed weten we niet precies. Uit het onderzoek blijkt echter wel dat zowel het regiobestuur als de stuurgroep basismobiliteit één cruciaal ding in die periode over het hoofd zag; een flater waar uiteindelijk alle ruzies, fouten en softwareproblemen in de uitvoering indirect naar te herleiden waren. Wat waren zij namelijk vergeten: de ambtenaren leerlingenvervoer van de verschillende gemeenten bij de voorbereidingen voor de aanbestedingen te betrekken. Juist deze mensen, die de doelgroep van haver tot gort kennen en weten wat deze kwetsbare kinderen en hun ouders nodig hebben, werden tussen juni 2015 en februari 2017 volkomen genegeerd. De stuurgroep zelf, de projectleider en de leden van de ambtelijke werkgroep; niemand kwam op het lumineuze idee om hen om inhoudelijk advies te vragen over de keuze voor het regiemodel en het programma van eisen voor de aanbestedingen. Terwijl dat toch, op z’n zachtst gezegd, wel voor de hand lag.

WEINIG RUIMTE Hun snoeiharde kritiek in het rapport: de kwetsbaarheid van de doelgroep kreeg in de hele opzet van de Valleihopper ‘weinig ruimte’. ‘Het combineren van de ritten zorgt wellicht voor een efficiëntieslag, maar het zorgt er ook voor dat leerlingen de hele regio doorgereden worden terwijl thuis en school zich in naburige dorpen bevinden’. De ambtenaren buiten het proces houden, was derhalve een kapitale inschattingsfout. Waren deze ambtenaren eerder bij het proces betrokken, dan hadden er vast andere bestekken gelegen, met een grotere focus op de doelgroep. Wellicht was er dan helemaal niet gekozen voor het regiemodel, met een regiecentrale. Wellicht hadden er dan andere regiecentrales en taxibedrijven op de aanbestedingen ingeschreven, die elkaar niet in de haren waren vlogen.

ONGEWIJZIGD Alle rampzalige gebeurtenissen zijn terug te herleiden naar de gebrekkige ambtelijke voorbereiding, onder regie van de stuurgroep basismobiliteit en verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Inmiddels is er een nieuw plan van aanpak voor het leerlingenvervoer gepresenteerd, waarin alle partijen hun fouten hebben geprobeerd te corrigeren. Hierin blijft de opzet van het WMO- en leerlingenvervoer ongewijzigd: de stuurgroep basismobiliteit behoudt haar sturende verantwoordelijkheid. Of dit plan een kans krijgt van de betrokken gemeenten – waaronder Barneveld – hangt af van de verschillende gemeenteraden.

GEWENSTE KWALITEIT Eén – ‘nieuwe’ – partij in Barneveld vindt alvast dat de gemeente het leerlingenvervoer voortaan zelf weer moet oppakken: Lokaal Belang. Mijntje Pluimers en de haren schrijven in hun verkiezingsprogramma: ‘Het is gebleken dat het uitbesteden daarvan niet de gewenste kwaliteit heeft geleverd’. Voorlopig houden de andere partijen hun kaarten voor de borst, inclusief Pluimers’ ‘eigen’ VVD (waarvoor zij nu nog in de gemeenteraad zit). Hebben zij het vertrouwen dat de nieuwe aanpak, onder leiding van dezelfde personen onder wiens verantwoordelijkheid het eerder zo mis ging, wel de gewenste kwaliteit oplevert?

http://barneveldsekrant.nl/lokaal/opinie-juiste-ambtenaren-bleven-buiten-beeld-380964

i-PGB informatieavond

 

Coaching_Equipe_0

voor iedereen die te maken heeft/krijgt met een langdurige zorgvraag op alle levensgebieden

Voor wie: beleidsmederwerkers, gespreksvoerders, ouder(s) en verzorger(s), zorgverleners en andere geintresseerden, voor iedereen die met een complexe zorgvraag te maken heeft op welk vlak dan ook.

Sprekers: Hans van der Knijff, voorlichter en adviseur Per Saldo en Rudy Bonnet, projectleider I-PGB Delft en Woerden.

Inhoud van de avond: Hans en Rudy nemen ons mee naar de wereld van het i-PGB Een i-PGB is één budget dat u ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die u nodig hebt. U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt: thuis, op school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort. En u bepaalt zelf wanneer en door wie u de ondersteuning wilt ontvangen.

Op deze manier wordt ontschotten mogelijk. De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Dat betekent een nog voortvarender aanpak van de decentralisatie van ondersteuningstaken.

Rudy komt vertellen hoe de pilot een succes is geworden. Delft en Woerden hebben het omgezet in beleid en inmiddels hebben veel gemeenten aangegeven hier ook mee aan de slag te willen gaan.

Wanneer: Woensdagavond 25 oktober
Tijd: 19.30 uur tot +/- 22.00 uur inloop 19.30 uur – start avond 20.00 uur
Waar: SBO De Vogelhorst Dominee E. Fransenlaan 1, Barneveld
Kosten: Gratis
Informatie en/of aanmelden info@maatjeswerkautisme.nl mail uw naam en met hoeveel personen u wilt komen.

Download hier de flyer

Workshop “Stoom uit je oren”

Wij organiseren op dinsdag 3 oktober de Workshop ‘Stoom uit de oren’ – over emoties.

angry-2191104_960_720

Emoties houden zich niet aan lijntjes, soms vliegen ze wel eens uit de bocht ;-)

“De stoom komt uit mijn oren!”
Je ziet onrecht, je begrijpt niet dat de ander het niet begrijpt. “Hoe kunnen ze dat nou doen?”

Dat gevoel. Probeer dan je emoties maar eens in bedwang te houden!

Maar het kan ook zijn dat je in een cliëntenraad zit en dat één van je collega’s telkens emotioneel wordt. Of dat je een krop in je keel krijgt zodra je je eigen ervaringen bespreekt.

In deze workshop leer je emoties bij jezelf en bij de ander te herkennen. Daarnaast krijg je handreikingen om je emoties te reguleren. Zodoende kun je in gesprek blijven en je eigen grenzen bewaken.

Het gaat over:
• Wat goed werkt om in gesprek te blijven ook al voel je emoties
• Het belang van emoties in je leven
• Een filmpje van iemand die er meer van weet
• Iets uitproberen
• Leren van elkaar

Wanneer: 3 oktober
Tijd: inloop 19.00 uur – start 19.30 uur tot 22.00 uur
Waar: CJG – Barneveld

Wil jij hierbij zijn, geef je dan snel op. Info@maatjeswerkautisme.nl o.v.v hoeveel personen.

Download hier de flyer van deze workshop en hier het volledige programma van de week van de opvoeding 2017

Leerlingenvervoer; Regeren is vooruitzien

Regeren is vooruitzien
Dat is een gevleugeld gezegde.

Vooruitzien: je maakt een plan, schetst een toekomstige realiteit en gaat vervolgens met deskundigen en belanghebbenden om de tafel. Je bespreekt het plan om te zien of het wel haalbaar is. Of het wel kan. Of er geen mensen buiten de boot vallen of beschadigd worden. Of het misschien toch anders moet.
Dat neem je mee en je past waar nodig je plan aan. Dat is de vooruitziende blik want je weet dan dat de nieuwe realiteit er één is waar draagvlak voor is, wat resultaat behaalt en waar mensen mee geholpen zijn.

Kortom, waar je als overheid de burgers een dienst mee bewijst.

In het Valleihopper project is voor leerlingenvervoer vooruitzien erg letterlijk genomen. Het projectteam denderde in een dieseltrein voort over het spoor van de eigen tunnelvisie.
Het eindpunt was bepaald, het spoor gelegd en de Valleihopper-express had de gashendel vol open en de blik gericht op het punt aan de horizon waar de rails samen lijken te komen.

Onderweg passeerde de trein stations waar mensen wanhopig om aandacht vroegen. Men waarschuwde, zwaaide, riep dat het zo niet kon.

Tevergeefs, in de trein hoorde men het niet, die raasde door terwijl men binnen mee galmde met Guus Meeuwis.
“Kedengedeng-kedengedeng”.
Bij een volgend station, waar deskundigen en betrokkenen op de trein wilden stappen, was het “Opzij-opzij-opzij”. Even stoppen om de mensen binnen te laten kon niet. “Een andere keer misschien, dan kunnen we wel praten, nou dag totziens adieu het ga je goed”.

Wissels werden niet gebruikt, andere sporen niet gezien, seinen genegeerd en de doelgroep niet gehoord.

Tot de nachtmerrie waarheid werd.

Op het eindstation was niet slechts één enkel spoor, niet slechts één enkel perron, stond niet slecht één grijze massa te wachten.
Nee, in plaats daarvan lag er een compleet emplacement. Zoveel verschillende behoeften, zoveel zorgvragen, zoveel doelen, zoveel maatwerksporen die nodig bleken.

De treinleiding op grote afstand had geen overzicht over welk wagonnetje op welk spoortje moest komen en trok lukraak aan de wissels. Gevolg: de complete Valleihopper-express ontspoorde en het projectteam zat versuft naast de rails zich af te vragen hoe ze hier nu toch zo terecht waren gekomen.


Met behulp van lokale wisselwachters werd getracht de karretjes weer op de juiste rails te zetten maar het leed was al geschied. Plan mislukt en mensen beschadigd.


De overheid had de burger geen dienst bewezen.


Regeren is vooruitzien. Maar niet zonder om je heen te kijken. Het is zien, maar niet zonder te horen. Het is horen, maar niet zonder te luisteren.


Ik hoop van harte dat naast vooruitzien hoe het beter moet ook omgezien wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wie was ziende doof en horende blind? Wie negeerde de rode seinen en waarom, waarom toch, heeft niemand aan de noodrem getrokken toen het nog kon? Waarom niet gestopt en de mensen die het betreft binnengelaten om met hen in gesprek te gaan?
Waar was het samen uit Zelf-Samen-Gemeente?


Ik hoop dat er geleerd wordt en men nu wel de wissels, zijsporen en seinen in de gaten houdt en de individuen op de perronnetjes meeneemt op de reis.
Dat dit omzien niet resulteert in ‘hullie-zullie-moddersmijten’ en vingerwijzen.
Dat de betrokkenen hun tijd kunnen besteden aan constructief meedenken in plaats van voortdurend hun schoenen in de gaten houden. Om angstvallig te voorkomen dat daar schuld in geschoven wordt.

Dat de problemen niet gebagatelliseerd worden of onder het tapijt geveegd.
Draag de schuld, neem de verantwoordelijkheid en omarm de signalen die aangereikt worden om samen tot een goed leerlingenvervoer te komen.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.


Dát hoop ik in dit geval van harte.

Rob van Everdingen.

Meld problemen met leerlingenvervoer bij het Nationale Zorgnummer

Wanneer je problemen ervaart met het leerlingenvervoer (of op andere terreinen van de zorg) en er geen oplossing geboden wordt: neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer.

De landelijke politiek gebruikt het aantal klachten dat hier binnenkomt als graadmeter voor problemen en kwaliteit in de zorg.
Voor de beeldvorming over de ernst van de problemen met leerlingenvervoer is het dus belangrijk dat alle klachten hier verzameld worden.

Barneveld
Wanneer er klachten zijn over het vervoer vanuit Barneveld dit graag ook melden bij ons via een mail naar info@maatjeswerkautisme.nl.
Wij bundelen deze klachten (anoniem) en brengen die in bij de lokale politiek.

Nationale zorgnummer

 

 

 

 

 

 

 

Het Nationale Zorgnummer (0900 23 56 780) is als advieslijn een initiatief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Gemeente was gewaarschuwd voor problemen leerlingenvervoer

Bron: Barneveldse Krant – Jannes Bijlsma

Barneveld en de overige zeven gemeenten in de regio Foodvalley zijn ruim voor de zomervakantie al gewaarschuwd dat de scheiding tussen de taxibedrijven en de centrale rittenplanner voor problemen zouden kunnen zorgen met het leerlingenvervoer van de Valleihopper. Die doen zich hier sinds vorige week inderdaad voor. Lees meer……

VH-BVK