i-PGB of i-GGB

De pilots in Delft en Woerden zijn vorige maand als pilot beëindigd. Beide gemeenten hebben het voornemen om het integraal PGB vanaf 1 januari als voorziening in hun gemeente op te nemen en benutten deze periode om de doorontwikkeling en implementatie te toetsen. De afronding van de pilotfase heeft een aantal producten opgeleverd welke nu beschikbaar komen.

Het betreft het rapport “Lerende evaluatie integraal PGB” van TNO en een tool box integraal pgb voor (geïnteresseerde) gemeenten.

Het integraal pgb wordt genoemd in het regeerakkoord en ook in het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: “Heft in eigen hand, ” zorg en ondersteuning

voor mensen met meervoudige problemen”.

Zie: https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/heft-in-eigen-hand

Bijgesloten vindt u het evaluatierapport dat onlangs aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden. Zie ook de begeleidende brief welke eveneens als bijlage is toegevoegd.

Daarnaast is voor geïnteresseerde gemeenten een tool box i-pgb ontwikkeld. De tool box bevat:

-          Handleiding I-PGB t.b.v. de invoering

-          Stappenplan I-PGB voor gemeenten

-          Leidraad AMvB I-PGB voor consulenten

-          Uitleg I-PGB voor deelnemers

-          Persoonlijk plan I-PGB format Per Saldo

-          Concept overeenkomst I-PGB gemeenten en scholen

-          I-PGB uitleg voor scholen en belangrijkste concrete stappen (Woerden)

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) welke het experiment mogelijk maakt heeft in principe een looptijd tot 1 december 2019. Als een gemeente het integraal pgb wil invoeren, conform het in de AMvB bepaalde,  dan wordt aangeraden om hierover contact op te nemen met het Ministerie van VWS, dienst langdurige zorg.

De website www.integraalpgb.nl welke t.b.v.. de pilots was ingericht is overgenomen door Per Saldo en zal als domeinnaam gehandhaafd blijven voor meer (actuele) informatie over het integraal pgb.

De VNG heeft ook informatie geplaatst op de website: https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/integraal-pgb-pilots-delft-en-woerden

Indien u interesse heeft in (het verloop van) het integraal pgb in Delft dan kunt u contact opnemen met Steven Poll: spoll@delft.nl, voor Woerden is dit Lucy Kroes: kroes.l@woerden.nl

Voor meer algemene informatie en de tool box kunt u met ondergetekende contact opnemen.

De tool box wordt vanuit de pilot beschikbaar gesteld.

Rudy Bonnet BAA Projectleider pilot integraal pgb Delft en Woerden

Senior adviseur

T: (030) 23 61 831

E: r.bonnet@stade.nl

iPGB eindrapportage 20170824

Brief eerste en tweede kamer evaluatie i-pgb